News and updates landing

นโยบายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Website Policy of The National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards


1. วัตถุประสงค์

               สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไดจัดทําเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเพื่อเผยแพร่เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวและเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวสารในการใชบริการเว็บไซตของผูใชบริการจะอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดดังตอไปนี้ ผูใชบริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และขอกําหนดการใชงานเว็บไซต และ/หรือเงื่อนไขและขอตกลงอื่นใดที่สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไดแจงใหทราบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเว็บไซตโดยละเอียดกอนการเขาใชบริการ ทั้งนี้ในการใชบริการใหถือวาผูใชบริการไดตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดการให้บริการที่กําหนดไวนี้ หากผูใชบริการไมประสงคที่จะผูกพันตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใหบริการ ขอความกรุณาให้ทานยุติการเขาชมและใชงานเว็บไซตนี้ในทันที

2. เงื่อนไขและขอกําหนดการใชงานเว็บไซต
               2.1 ผูใชบริการอาจไดรับ เขาถึง สราง สงหรือแสดงขอมูล เชน ไฟลขอมูล ขอความลายลักษณ์อักษร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ดนตรี ไฟลเสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถาย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเปนสวนหนึ่งของบริการหรือโดยผานการใชบริการ ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “เนื้อหา”
               2.2 เนื้อหาที่นําเสนอตอผูใชบริการ อาจไดรับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปญญาของเจาของเนื้อหานั้น ผูใชบริการไมมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแกไข จําหนายจายโอนหรือสรางผลงานตอเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกลาวไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตโดยชัดแจงจากเจาของเนื้อหานั้น
               2.3 ผูใชบริการอาจพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม หรือหยาบคายอันกอใหเกิดความไมพอใจภายใต ความเสี่ยงของตนเอง
               2.4 สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ทรงไวซึ่งสิทธิ์ในการคัดกรอง ตรวจทาน ทําเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แกไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไมเหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติอาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอยางชัดเจน โดยไมขัดตอเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว กฎ ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
               2.5 สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติอาจหยุดใหบริการเปนการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการใหบริการ แกผูใชบริการรายใดเปนการเฉพาะ หากการใหบริการดังกล่าวสงผลกระทบตอผูใชบริการอื่นๆ หรือขัดแยงตอเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว โดยไมตองแจงให้ผูใชบริการทราบลวงหนา
               2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามขอ 2.5 ผูใชบริการจะไม่สามารถเขาใชบริการ และเขาถึงรายละเอียดบัญชีของผูใชบริการ ไฟลเอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได
               2.7 ในกรณีที่สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติหยุดใหบริการเปนการถาวร หรือยกเลิกบริการแกผูใชบริการ สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติมีสิทธิ์ในการลบขอมูลตางๆ ที่อยูในบัญชีของผูใชบริการได โดยไมตองแจ้งให้ผูใชบริการทราบลวงหนา

3. สิทธิ์ หนาที่ และความรับผิดชอบของผูใชบริการ
               3.1 ผูใชบริการจะใหขอมลูเกี่ยวกับตนเอง เชน ขอมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดตอที่ถูกตอง เปนจริงและเปนปจจุบันเสมอแก่สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ อันเปนสวนหนึ่ง ของกระบวนเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวใชบริการ หรือการใชบริการที่ตอเนื่อง
               3.2 ผูใชบริการจะใชบริการเว็บไซตนี้ เพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตตามขอกําหนดของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ และไมขัดตอเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
               3.3 ผูใชบริการจะไมเขาใชหรือพยายามเขาใชบริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใชสคริปต) นอกจากชองทางที่สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดเตรียมไวให เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนญุาตจากสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติโดยชัดแจงใหทําเชนนั้นได
               3.4 ผูใชบริการจะไมทําหรือมีสวนรวมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมทั้งเครื่องแมขายและเครือขายที่เชื่อมตอกับบริการ
               3.5 ผูใชบริการจะไมทําสําเนา คัดลอก ทําซ้ำ เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว แลกเปลี่ยน หรือเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวตอบริการเพื่อวัตถุประสงคใดๆ เวนแตผูใชบริการจะไดรับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ โดยชัดแจงให ทําเชนนั้นได
               3.6 ผูใชบริการมีหนาที่ในการรักษาความลับของรหัสผานที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใชในการเข้าถึงบริการ
               3.7 ผูใชบริการจะเปนผู้รับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดขอกําหนด

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซตอื่นๆ
               4.1 การเชื่อมโยงไปยังเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเปนเพียงการใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการเทานั้น สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติมิไดมีสวนเกี่ยวของหรือมีอํานาจควบคุม รับรอง ความถูกตอง ความนาเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาขอมลูของเว็บไซตนั้นๆ และสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายัง เว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจาก การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซตดังกลาวการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ
               4.2 กรณีตองการเชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติผูใชบริการสามารถเชื่อมโยงมายังหนาแรกของเว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติได โดยแจงความประสงคเปนหนังสือแตหากตองการเชื่อมโยงมายังหนาภายในของเว็บไซตนี้จะตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติแลวเทานั้น และในการใหความยินยอมดังกลาว สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ที่จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไวดวยก็ได้ในการที่เว็บไซตอื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติจะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาใดๆ ที่แสดงเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซตของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือตอความเสียหายใดๆ ที่เกิดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจากการใชเว็บไซตเหลานั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด
               5.1 สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะไมรับผิดตอความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและคาใชจายที่เกิดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวไมวาโดยตรงหรือโดยออมที่เปนผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช เขาใช้เว็บไซตนี้หรือเว็บไซตที่เชื่อมโยงกับเว็บไซตนี้ หรือตอความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายที่เกิดจากความลมเหลวในการใชงาน ความผิดพลาด การละเวน การหยุดชะงัก ขอบกพรอง ความไมสมบรูณ คอมพิวเตอรไวรัส ถึงแมวาสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติจะไดรับแจงวาอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือคาใชจายดังกลาวเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว นอกจากนี้สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ ไมรับผิดตอผูใชเว็บไซตหรือบุคคลจากการเรียกรองใดๆ ที่เกิดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวจากเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเว็บไซต หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกลาวของผูใชเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวหรือ ในความเสียหายใดๆ ไมวาความเสียหายทางตรง หรือทางออม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวได ผูใชบริการยอมรับและตระหนักดีวาสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติจะไมตองรับผิดชอบ ตอการกระทําใดของผูใชบริการทั้งสิ้น

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
               6.1 สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือผูใหอนุญาตแกสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติเปนผู้มีสิทธิ์ตามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวแต่เพียงผูเดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชนทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปญญาใดๆ ที่มีอยูในบริการซึ่งสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือผูใหอนญุาตแกสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติเปนผู้จัดทําเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวไมวาสิทธิ์เหลานั้นจะไดรับการจดทะเบียนไวหรือไมก็ตาม
               6.2 ผูใชบริการจะตองไมเปดเผยขอมูลที่สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติกําหนดใหเปนความลับโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรลวงหนาจากสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ
               6.3 ผูใชบริการจะตองไมใชชื่อทางการคา เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ ชื่อโดเมนของสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติโดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ อักษรจากสำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ

7. เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวที่ใชบังคับ
               7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการใหบริการฉบัเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวี้ ใหเปนไปตามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวไทย