เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว มกอช. ระดับความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด
1.ความสมบูรณ์ครบถ้วนของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
2.ความเป็นปัจจุบันของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
3.ความน่าเชื่อถือของเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
4.ความสะดวกในการใช้งานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
5.เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
ข้อเสนอแนะ :