มาตรฐานบังคับ


  มาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว

   
มกษ. 4702-2557    เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดอะฟลาทอกซิน
     วันที่มีผลบังคับใช้ : 6 มกราคม 2560

  มาตรฐานระบบ

   
มกษ. 1004-2557    หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
     วันที่มีผลบังคับใช้ : 4 พฤษภาคม 2559
   
มกษ. 7432-2558    การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค
     วันที่มีผลบังคับใช้ : 18 มิถุนายน 2560
   
มกษ. 6401-2558    การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
     วันที่มีผลบังคับใช้ : 17 ตุลาคม 2560
   
มกษ. 2507-2559    หลักปฏิบัติสำหรับการผลิตเชื้อเห็ด
     วันที่มีผลบังคับใช้ : 12 เมษายน 2561
   
มกษ. 9046-2560    การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
     วันที่มีผลบังคับใช้ : 30 กรกฎาคม 2560