โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q

   โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว
 1. เอกสารเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q  
 2. หลักเกณฑ์การรับรองสถานที่จำหน่ายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q ประเภทตลาดสด  
 3. ป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q ประเภทตลาดสด
 4. โครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q
 5. แบบสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ปีงบประมาณ 2558
 6. รายการเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q
     6.1 กรมวิชาการเกษตร
           6.1.1
           6.1.2 เอกสารแนบ โรงงานที่ผ่่านระบบ GMP
     6.2 กรมปศุสัตว์
           6.2.1 เอกสารแนบ เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวปศุสัตว์ (Q) กรมปศุสัตว์
     6.3 กรมประมง
           6.3.1
           6.3.2
           6.3.3 เอกสารแนบ กรมประมง
     6.4 กรมการข้าว
           6.4.1
 7. รายชื่อตลาด-แผงที่ได้รับรับรองสถานที่จำหน่ายเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว Q ประเภทตลาดสด
     7.1 รายชื่อตลาด-แผงที่ได้รับการรับรองในเขตกรุงเทพฯ  
     7.2 รายชื่อตลาด-แผงที่ได้รับการรับรองของจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ  
     สอบถามเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเพิ่มเติม ที่ กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว โทร. 02-561-5094