Health Food : Header
เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ผักผลไม้ ธัญพืช เนื้อสัตว์ เมนูอาหาร
                    อาหารและโภชนาการมีความสำคัญต่อสุขภาพกายทั้งในด้านการเจริญเติบโต การให้พลังงานและความอบอุ่น การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ และการป้องกันโรค ทั้งนี้ อาหารยังมีความสำคัญต่อสุขภาพจิตด้วย นั่นคือ ทำให้มีความมั่นคงทางอารมณ์ ไม่เหนื่อยง่ายหรือรู้สึกท้อแท้ มีความกระตือรือร้น ปรับตัวให้เข้ากับสังคมหรือสิ่งแวดล้อมได้ง่าย และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์เจริญเร็วกว่าผู้ที่มีภาวะโภชนาการไม่ดี ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและโภชนาการกับสุขภาพย่อมมาจากการบริโภคอาหารหลัก 5 หมู่เป็นพื้นฐาน ที่มีส่วนประกอบของสารอาหาร (nutrient) 6 ประเภท คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิพิด (Lipid) วิตามิน แร่ธาตุ และน้ำ ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายในแต่ละเพศวัยที่แตกต่างกันไป
                    จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาการขาดสารอาหารยังคงเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันป้องกันแก้ไข ในขณะเดียวกันปัญหาโภชนาการเกินที่เกิดจากการบริโภคอาหารเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไว ดังนั้น การเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยการปลูกฝังค่านิยมในการบริโภคอาหารที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการมีภาวะโภชนาการดีที่จะส่งผลให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จิตใจสดชื่นแจ่มใส และมีอายุยืนยาว
                    สำนักงานมาตรฐานเกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึงได้รวบรวมและเผยแพร่เกมออนไลน์|เกมยิงปลาเล่นง่ายตายไวสาระความรู้เกี่ยวกับอาหาร เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านอาหาร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกต้อง
Health Food : Footer